Skip to content
UCHWAŁA Nr XXVIII/228/2009
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 17 czerwca 2009 r.
 
 
w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie.
 
 
Na podstawie art.40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1 Ustala się Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie, w następującym brzmieniu:
„ 1. Cmentarz Komunalny służy do chowania zwłok bez względu na wyznanie religijne zmarłego.
   2. Cmentarz otwarty jest:
- w okresie od 01.04. - 30.09 w godz. od 700 do zmroku,
- w okresie od 01.10 – 31.03. w godz. od 800 - 1700,
- w dniu 01.11. /Święto Zmarłych/ w godz. od 600 - 2200.
 3. Biuro Cmentarza czynne jest od poniedziałku do soboty w godz. od 700 - 1500.
 4. Usługi Cmentarne wykonuje Zarządca Cmentarza.
    5. Usługi pogrzebowe, murowanie piwnic i bieżące utrzymanie grobów może być dokonywane przez osoby trzecie, na podstawie informacji dysponenta grobu, złożonej Zarządcy Cmentarza.
 6. Za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych pobierane są przez Zarządcę Cmentarza opłaty wg. obowiązującego cennika, ustalonego  przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
 7. Dla zachowania planu zagospodarowania cmentarza, projekty grobowców i nagrobków wymagają uzgodnienia z Zarządcą Cmentarza i Urzędem Miasta i Gminy.
 8. Fakt przystąpienia do budowania grobowców, ustawiania nagrobków i innych przedmiotów stałych na mogiłach lub w ich obrębie, wymaga zgłoszenia Zarządcy Cmentarza.
 9. Murowanie piwnic, budowa grobowców i ustawianie nagrobków, może odbywać się  w godzinach otwarcia Biura Cmentarza. Dopuszcza się w przypadkach szczególnych kopanie grobów i murowanie piwnic poza godzinami otwarcia cmentarza, po uprzednim uzyskaniu zgody Urzędu Miasta i Gminy.
10. Wszystkie przedmioty stałe ustawione na mogiłach lub w ich obrębie niezgodnie z przepisami oraz z zatwierdzonym projektem, będą usuwane przez Zarządcę Cmentarza.
  11. Sadzenie drzew i krzewów na mogiłach lub w ich obrębie, wymaga zgody Urzędu Miasta   i Gminy.
 12. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 13. Opłatę za miejsce grzebalne wnosi się jednorazowo na lat 20 lub na okres dłuższy.
 14. Groby po 20 latach, co do których nie wniesiono opłaty za wznowienie miejsca grzebalnego, przechodzą do dyspozycji Zarządcy Cmentarza.
 15. Zabrania się:
             - wprowadzania i wnoszenia psów oraz innych zwierząt na teren cmentarza,
             - jeżdżenia rowerami,
             - jeżdżenia pojazdami mechanicznymi /z wyjątkiem dowożących materiały budowlane   
               na nagrobki oraz karawanów przy usłudze pogrzebowej/,
             - zrywania roślin, wycinania darniny, krzewów i drzew,
             - przebywania na terenie cmentarza po godzinach jego otwarcia,
             - wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych”.
 
§ 2   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.