Skip to content

ZARZĄDZENIE NR 20/VII/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 3 marca 2015 r.
w sprawie : opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie


Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2011, poz.118 j.t.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie uchwala:
§ 1. 1. Ustala się stawki opłaty za miejsca do pierwszego pochówku:
1) za miejsce pod grób dziecięcy 100,46 zł
2) za miejsce pod grób jednoosobowy 259,33 zł
3) za miejsce pod grób wieloosobowy jednopoziomowy - wielokrotność opłaty za grób jednoosobowy
4) za miejsce pod grób dwupoziomowy - dwuosobowy 400,68 zł
5) za miejsce pod grób dwupoziomowy - czteroosobowy 803,69 zł
6) za miejsce pod grób dwupoziomowy - sześcioosobowy 1.203,20 zł
7) za miejsce pod grób dwupoziomowy - ośmioosobowy 1.605,04 zł
8) za miejsce pod grób dwupoziomowy dziecięcy - dwuosobowy 148,36 zł
9) za miejsce pod grób dwupoziomowy dziecięcy - czteroosobowy 304,89 zł
2. Opłaty wymienione w pkt. 1 obejmują okres 20 lat.
3. Przy dochowaniu do istniejącego grobu opłata za udostępnienie miejsca pochówku jest równa kwocie stanowiącej iloczyn okresu pomiedzy datą dochowania, a datą upływu terminu ważności grobu według stawek stanowiących 1/20 opłaty określonej w ust. 1 pkt.1 - 9:
1) za miejsce pod grób dziecięcy - 5,10 zł/rok
2) za miejsce pod grób jednoosobowy - 13,00 zł/rok
3) za miejsce pod grób wieloosobowy jednopoziomowy - wielokrotność opłaty za grób jednoosobowy /rok
4) za miejsce pod grób dwupoziomowy - dwuosobowy 20,10 zł/rok
5) za miejsce pod grób dwupoziomowy - czteroosobowy 40,20 zł/rok
6) za miejsce pod grób dwupoziomowy - sześcioosobowy 60,20 zł/rok
7) za miejsce pod grób dwupoziomowy - ośmioosobowy 80,30 zł/rok
8) za miejsce pod grób dwupoziomowy dziecięcy - dwuosobowy 7,50 zł/rok
9) za miejsce pod grób dwupoziomowy dziecięcy - czteroosobowy 15,30 zł/rok
4. Opłaty za miejsca przeznaczone pod groby w sektorach A1 i A2 zwiększone są o 50 %, natomiast miejsca przeznaczone pod groby w sektorach A3 i B1 zwiększone są o 100% w stosunku do opłat o których mowa w ust. 1 i 3.
5. Opłata za rezerwację miejsca pod grób na okres 5-ciu lat wynosi 50% opłat wymienionych w ust. 1. Po upływie okresu rezerwacji jest możliwość dokonania jej wznowienia według aktualnie obowiązujących opłat.
6. Opłata za postawienie nagrobka wynosi 10% aktualnie obowiązującej ceny rynkowej nagrobka, lecz nie mniej niż:
1) dla nagrobka jednoosobowego - 250,00 zł
2) dla nagrobka dwuosobowego - 375,00 zł
3) dla nagrobka trzyosobowego - 500,00 zł
4) dla nagrobka czteroosobowego - 625,00 zł
5) za każde następne miejsce opłatę zwiększa się o - 125,00 zł
7. Opłaty wymienione w ust. 1, 3, 5 i 6 są kwotami netto,do których należy doliczyć 8% podatku vat.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i dzierżawcy cmentarza.
§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 16/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 lutego 2010 roku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 marca 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 162/VII/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi cmentarne na terenie Cmentarza Komunalnego w Pleszewie.


Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz art. 30, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015, poz. 1515) zarządzam co następuje:
§ 1. Ustala się następujące maksymalne ceny na usługi cmentarne na terenie Cmentarza Komunalnego w Pleszewie:
1) Kopanie i zasypanie grobu - grób dziecięcy 111,00 zł
2) Kopanie i zasypanie grobu - grób jednoosobowy (zwykły) - 440,00 zł
3) Kopanie i zasypanie grobu - grób dwuosobowy (głębinowy) - 626,00 zł
4) Przechowywanie, wystawianie i wyprowadzanie zwłok z Domu Pogrzebowego - 311,00 zł
5) Wynajęcie sali eksportacyjnej z wyposażeniem - 107,00 zł
6) Wynajęcie chłodni - za pierwszą dobę - 100,00 zł
7) Wynajęcie chłodni - za każdą następną dobę - 54,00 zł
8) Opłata za wjazd na teren cmentarza przy murowaniu piwnic, ustawianiu nagrobka - 27,00 zł
9) Opłata za wjazd na teren cmentarza w celu świadczenia usługi pogrzebowej - 93,00 zł
10) Praca żałobnika przy organizacji i nadzorze ceremonii pogrzebowej świadczonej przez zakłady pogrzebowe - 18,00 zł/godz.
11) Jednorazowa opłata za wywóz odpadów komunalnych po ceremoni pogrzebowej - 41,00 zł.
Ceny określone w pkt 1 - 11 są cenami netto, do których należy doliczyć należny podatek vat w wysokości 8%.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 87/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05 września 2013 roku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.